• Reģistrēties
 • Partneru portāls

  Noteikumi

  INTERNETA VEIKALA MTTC.LV NOTEIKUMI

  1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

  1.1. SIA „MTTC Latvija“ (turpmāk tekstā - MTTC) interneta veikalā MTTC.LV, kas atrodas http://www.MTTC.LV (tālāk- Veikals), tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana tiek veikta saskaņā ar šiem noteikumiem (tālāk – Noteikumi).

   

  1.2. Klientiem, kuri vēlas iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus šajā Veikalā, ir jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un tie jāievēro. Klients apstiprina piekrišanu, noklikšķinot norādi „ Iepazinos un piekrītu“.

   

  1.3. MTTC piedāvātie pakalpojumi (turpmāk – Pakalpojumi) ir:
  1.3.1. Mobilo tālruņu korpusa atjaunošana – izmantojot šo pakalpojumu, Klients Veikalā izvēlas sev atbilstošo tālruņa modeli, izvēlas vēlamo pakalpojuma saturu (atjaunojamās korpusa daļas) un iesniedz atbilstošo pasūtījumu Noteikumos paredzētajā kārtībā;
  1.3.2. Negarantijas iekārtas remonts – šis pakalpojums ir maksas un tiek sniegts tikai Klientu mobilo tālruņu vai citas iekārtas modeļiem, kuri ir norādīti Veikalā. Klients, kurš vēlas iegādāties šo pakalpojumu šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā, iesniedz atbilstošo pasūtījumu un nosūta iekārtu uz MTTC;
  1.3.3. Garantijas iekārtas remonts – šis pakalpojums Klientiem, kuri ir iesnieguši dokumentus un tie apstiprina bojātās iekārtas spēkā esošu garantiju, remonts un tehniskās apkopes pakalpojumi, saskaņā ar šajos Noteikumos paredzēto kārtību, tiek sniegti bezmaksas.

   

  1.4. Noteikumos izmantotais jēdziens "iekārtas" nozīmē Klienta nodotās iekārtas MTTC, attiecībā uz kurām MTTC uzņemas saistības nodrošināt konkrētus pakalpojumus. Jēdzienā "iekārtas" var iekļaut gan ierīces, kas ir norādītas Veikalā, gan ierīces, par kuru remontu Klients un MTTC ir vienojušies atsevišķi.

   

  1.5. MTTC ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšējas Klienta brīdināšanas mainīt, izlabot vai papildināt Noteikumus. Jaunie Noteikumi stājas spēkā no dienas, kad tie tiek ievietoti Veikalā. Klienta pasūtījumi, kas ir iesniegti līdz Noteikumu izmaiņu dienai, tiek izpildīti saskaņā ar Noteikumiem, kas bija spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

   

  1.6. Ja Klients ir pārkāpis Noteikumus, MTTC ir tiesības ierobežot Klienta iespējas izmantot Veikalu vai likvidēt Klienta reģistrāciju.

   

  1.7. MTTC nav atbildīgs un nekompensē Klientam nodarītos zaudējumus, kuri ir radušies Noteikumu neatbilstošas izpildes dēļ.

   

  2. PERSONAS DATU APSTRĀDE
  2.1. MTTC Klienta personas datus apstrādā šādiem mērķiem:
  2.1.1. noslēdzot un pildot pakalpojumu sniegšanas un/ vai pirkšanas pārdošanas līgumu ar Klientu;
  2.1.2. Klienta identificēšanai, lai atbilstoši pildītu pakalpojuma sniegšanas un/ vai pirkšanas pārdošanas līguma saistības;
  2.1.3. ar Klienta piekrišanu, tiešā mārketinga veikšanai;
  2.1.4. citiem mērķiem, kuriem MTTC ir tiesīgs apstrādāt Klienta personas datus, ja Klients dod savu piekrišanu vai ja personas datu apstrāde nepieciešama MTTC likumīgo interešu nolūkā, vai MTTC šādu pienākumu paredz citi tiesību akti.

   

  2.2. MTTC vadās pēc šiem galvenajiem datu apstrādes principiem:
  2.2.1. personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem, un tiek apstrādāti tikai tiem mērķiem, kādiem tie tiek vākti;
  2.2.2. personas dati tiek apstrādāti precīzi, godprātīgi un likumīgi;
  2.2.3. personas dati ir precīzi un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, regulāri atjaunoti, savukārt neprecīzi vai nepilnīgi dati tiek laboti, papildināti, dzēsti vai tiek apturēta to apstrāde;
  2.2.4. personas dati tiek apkopoti korekti un tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams to ievākšanas un apstrādes mērķim;
  2.2.5. Klienta personas dati MTTC tiek glabāti noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos termiņus, un, beidzoties personas datu glabāšanas termiņam, tie tiek dzēsti;
  2.2.6. Klienta personas dati uzskatāmi par konfidenciālu informāciju un tos drīkst izpaust trešajām personām tikai kārtībā, kāda noteikta šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

   

  2.3. MTTC šo Noteikumu 2.1.1. un 2.1.2. punktos norādītajiem mērķiem apstrādā šādus Klienta personas datus:
  2.3.1. pamatinformāciju, tas ir, vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru;
  2.3.2. datus, kas saistīti ar pakalpojumu un/ vai preču piegādi, tas ir, pakalpojums un/ vai prece, tās pasūtījuma detaļas, norēķinu informācija (tas ir, preces cena, norēķina veids), preces piegādes veids, piegādes vietas adrese gadījumā, ja tiek pasūtīti kurjera/ pakomāta pakalpojumi), kontaktdati (elektroniskā pasta adrese un/ vai tālruņa numurs);
  2.3.3. citi dati, kas saistīti ar mobilo sakaru tālruņu un planšetdatoru remontu un ar to saistītajiem papildu pakalpojumiem, tas ir, remontējamās iekārtas modelis un IMEI kods, iekārtas iegādes datums ir vieta, kontaktdati (elektroniskā pasta adrese un/ vai tālruņa numurs), dzimšanas datums, piegādes vietas adrese (gadījumā, ja tiek pasūtīti kurjera/ pakomāta pakalpojumi);
  2.3.4. dati, kas saistīti ar mobilo sakaru tālruņu un planšetdatoru apdrošināšanu, tas ir, apdrošināšanas polises vai atlīdzības lietas numurs, polises darbības termiņš, apdrošināšanas līguma nosacījumi;
  2.3.5. citi dati par Veikala pakalpojumu izmantošanu, tas ir, dati, kas savākti izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kas saistītas ar meklēšanu internetā.
  2.3.6. citi dati, kas tiek ievākti pamatojoties uz Klienta piekrišanu un kuri tiek precīzi noteikti brīdī, kad tiek prasīta Klienta piekrišana.

   

  2.4. Klienta personas dati tiek iegūti:
  2.4.1. tieši no Klienta;
  2.4.2. citām juridiskajām personām, kas pārdod mobilās ierīces, vai citiem elektronikas veikaliem, kuri MTTC nodod remontējamās iekārtas;
  2.4.3. apdrošināšanas sabiedrībām.

   

  2.5. MTTC Klienta personas datus var nodot:
  2.5.1. mobilo iekārtu ražotājiem (garantijas apkalpošanas gadījumā);
  2.5.2. apdrošināšanas sabiedrībām (apdrošinātu ierīču remonta gadījumā);
  2.5.3. Valsts institūcijām, tiesām un tiesībsargājošajām institūcijām, ja tas nepieciešams atbilstošai spēkā esošu tiesību aktu vai tiesas sprieduma izpildei.

   

  2.6. Informācija, kas saistīta ar MTTC sniegtajiem pakalpojumiem, precēm vai citu ar pakalpojumiem saistītu informāciju, kura pēc MTTC uzskatiem var būt aktuāla Klientam, tiek sniegta uz tā norādīto e-pastu. Klients ir tiesīgs nepiekrist vai atteikties saņemt tam sniegto informāciju uz norādīto e-pastu. Klientam tiek nodrošināta skaidra, bezmaksas un viegli realizējama iespēja nepiekrist vai atteikties no šādu kontaktdatu izmantošanas augstāk norādītajiem mērķiem, nosūtot ziņu uz e-pastu.
  Citos gadījumos šo Noteikumu 2.1.3. punktā norādītajiem tiešā mārketinga mērķiem Klienta personas dati tiek izmantoti, tikai saņemot Klienta piekrišanu tā personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkā. Tiešā mārketinga nolūkā drīkst apstrādāt šādus datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts. Ja Klients nepiekrīt, ka MTTC apstrādā tā personas datus tiešā mārketinga nolūkā, Klienta dati tiešā mārketinga nolūkā netiek apstrādāti. Klients savu piekrišanu apstrādāt personas datus tiešā mārketinga nolūkā var atsaukt jebkurā brīdī, izmantojot kādu no šiem saziņas veidiem: tālrunis Nr. 26644452, e-pasts info@mttc.lv. MTTC, saņemot šādu lūgumu, nekavējoties veic attiecīgas rīcības, lai Pakalpojuma saņēmēja personas dati netiktu izmantoti tiešā mārketinga mērķiem.

   

  2.7. MTTC ir tiesīgs personas datu apstrādei (piem., preču piegādes nolūkā) pieaicināt datu apstrādātājus. Datu apstrādātāji veic Klienta personas datu apstrādes darbības, pamatojoties uz rakstisku vienošanos vai atsevišķu rīkojumu, izņemot gadījumus, ja likumi un citi tiesību akti nosaka savādāk.

   

  2.8. Klientam reģistrācijas formā ir jāsniedz precīzi un pareizi dati. Ja kļūst zināms, ka Klients reģistrācijas formā ir sniedzis nepareizus, neprecīzus vai maldinošus datus, MTTC ir tiesīgs anulēt Klienta reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot Klienta iespējas izmantot Veikalu. Gadījumā, ja Klienta personas dati mainās pēc to sniegšanas Veikalā, Klientam ir pienākums veikt attiecīgas personas datu izmaiņas Klienta reģistrācijas formā.

   

  2.9. Klients apņemas glabāt savus Veikala autorizācijas datus un neizpaust tos trešajām personām. Visu risku, kas saistīts ar pieslēguma datu izpaušanu trešajām personām un tā rezultātā, iespējams, radītiem zaudējumiem, uzņemas Klients. Klients, uzzinot par tā pieslēguma datu izpaušanu, nekavējoties par to informē MTTC, kas, pamatojoties uz Klienta paziņojumu, bloķē Klienta piekļuvi. Par Klienta atkārtotas reģistrācijas aktivizēšanu puses vienojas atsevišķi.

   

  2.10. Klients, iesniedzot pieteikumu 2.12. punktā noteiktā kārtībā, ir tiesīgs saņemt informāciju par saviem personas datiem un mērķiem, kādiem tie tiek izmantoti, kā arī pieprasīt labot nepareizus datus.

   

  2.11. Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai MTTC pārtrauc Klienta personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, ja šādu datu apstrādi nosaka attiecīgie likumi.

   

  2.12. Klients ir tiesīgs pieprasīt MTTC sniegt informāciju par Klienta personas datu apstrādi, pieteikumu iesniedzot, izmantojot kādu no šiem saziņas veidiem: tālrunis Nr. 26644452, e-pasts info@mttc.lv. MTTC apņemas sniegt Klientam informāciju 2 darba dienu laikā pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas dienas. Šajā punktā noteikto kārtību Klients var izmantot, ja uzskata, ka MTTC, apstrādājot personas datus, ir pārkāpis Klienta tiesības un iesniedz lūgumu novērst šādu pārkāpumu. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 13. pantam Klientam ir tiesības arī vērsties Datu valsts inspekcijā vai kompetentā Latvijas tiesā, ja uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības.

   

  2.13. MTTC ievieš atbilstošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datu no nejaušas vai nelikumīgas to dzēšanas, sagrozīšanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas nelikumīgas to apstrādes.

   

  2.14. MTTC, ar mērķi uzlabot Klienta pieredzi MTTC Veikala apmeklēšanai, izmanto sīkdatnes (angļu val. cookies) – nelielas teksta informācijas detaļas, kas tiek automātiski uzkrātas interneta mājaslapas apmeklējuma laikā un glabājas Klienta datorā vai citā gala ierīcē. Sīkdatņu savāktā informācija ļauj MTTC nodrošināt Klientam iespēju izmantot internetu ērtāk, sniegt Klientam interesējošus piedāvājumus un vairāk uzzināt par uzvedību MTTC interneta mājaslapā, analizēt tendences un pilnveidot gan mājas lapu, gan Klienta apkalpošanu, gan MTTC sniegtos pakalpojumus. Klients ir tiesīgs izvēlēties, vai vēlas akceptēt sīkdatnes. Ja Klients nepiekrīt, ka tā datorā vai citā gala ierīcē tiek ierakstītas sīkdatnes, Klients var mainīt sava interneta pārlūka uzstādījumus un izslēgt visas sīkdatnes vai ieslēgt/ izslēgt tās pa vienai. Ja Klients izslēdz sīkdatnes, atsevišķos gadījumos tas var palēnināt interneta izmantošanas ātrumu, var tikt ierobežota noteiktu MTTC Veikalu funkciju darbība vai bloķēta pieeja interneta mājaslapai.

   

  3. PREČU UN PAKALPOJUMU PASŪTĪŠANA
  3.1. Preci (korpusa detaļas, aksesuāri) vai pakalpojumu (korpusa atjaunošana, garantijas un negarantijas remonts), kura Klientam ir nepieciešama, Veikalā izvēlas, klikšķinot uz norādes „ielikt grozā“ un tādā veidā nodod konkrēto preci virtuālajā Klienta preču un Pakalpojumu grozā.

  3.2. Kad Klients ir apstiprinājis izvēlēto preču un pakalpojumu grozu, pasūtījums tālāk tiek noformēts automātiski. Automātiski tiek ievietoti Klienta personas dati, kuri ir iesniegti apstiprināšanas vai reģistrācijas laikā, preces vai pakalpojuma identifikācijas kods un cena.

  3.3. Ņemot vērā negarantijas remonta pakalpojumu specifikāciju, šo pakalpojumu pasūtīšana un saturs tiek formēts divos etapos:
  3.3.1. Veikalā Klients izvēlas vēlamos pakalpojumus, noformē pasūtījumu („preču vai pakalpojumu grozu“) un apstiprina pasūtījumu;
  3.3.2. Pēc pasūtījuma noformēšanas Klients nodod iekārtu kurjeram, kas to nogādā MTTC vai arī Klients pats piegādā iekārtu uz izvēlēto MTTC filiāli. Kad MTTC ir veicis iekārtas diagnostiku, Klients tiek informēts par iespējamo darbu apjomu un izmaksām un, tikai saņemot Klienta apstiprinājumu, remonts tiek uzsākts.

  3.4. Klients, veicot pasūtījumu, katru reizi apstiprina, ka piekrīt tajā brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem.

  3.5. Apstiprinot Pasūtījumu, Klientam ir jāpārliecinās, vai visi norādītie dati ir pareizi. Ja ir atklātas neprecizitātes, Klientam dati ir jāizlabo un tikai tad drīkst apstiprināt pasūtījumu.

  3.6. Klientam pasūtījuma formā ir jānorāda, kādā veidā tiks veikta preces piegāde.

  3.7. Klientam, aizpildot pasūtījumu, ir jānorāda nepieciešamā papildu informācija: preces vai iekārtas saņēmējs (ja preces saņems persona, kas nav Klients), kā arī vēlamo piegādes un/vai izsūtīšanas laiku un citus datus, kas ir nepieciešami preces piegādei un/vai izsūtīšanai.

  3.8. Ja Klients vēlas, lai preces tiktu piegādātas uz citu adresi vai tās saņemtu cita persona, pasūtījumā ir jānorāda jaunā preču piegādes adrese un saņēmēja dati.

  3.9. MTTC pieņem un apstiprina tikai pareizi aizpildītus pasūtījumus.

  3.10. Klienta iesniegto pasūtījumu MTTC pieņem un uzsāk izpildīt 48 stundu laikā no apmaksas veikšanas mirkļa. Gadījumos, kad tiek pasūtīti remonta darbi, par pasūtījuma sākuma termiņu tiek uzskatīts brīdis, kad iekārtu saņem MTTC.

  3.11. Klients ir informēts, ka MTTC pārdodamās preces ir rūpīgi iepakotas (maisiņos vai cita veida iepakojumos), ar visiem nepieciešamajiem pielikumiem. MTTC pārdodamās preces netiek pārdotas parastajā ražotāja iepakojumā. MTTC nodrošina, ka visas pārdodamās preces ir jaunas un kvalitatīvas, ja vien konkrētās preces aprakstā nav norādīts citādāk.

   

  4. PREČU UN PAKALPOJUMU CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
  4.1. Veikalā pārdodamo preču un piegādājamo pakalpojumu cenas ir norādītas ar PVN.

  4.2. Nodoklis par transportēšanu tiek norādīts, noformējot pasūtījumu, līdz tā apstiprināšanai.

  4.3. Klientam, pasūtot garantijas vai negarantijas remonta pakalpojumus saskaņā ar 4.8. punktā noteikto kārtību, ir jānomaksā iekārtas nosūtīšanas izdevumi.

  4.4. Tādā gadījumā, ja Klients ir pasūtījis negarantijas iekārtas remonta pakalpojumus un MTTC ir konstatējis iekārtas bojājumu, MTTC piedāvā defekta likvidēšanas veidus un cenu, Klientam ir tiesības izvēlēties:
  4.4.1. 5 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no MTTC, apmaksāt MTTC sniegtā iekārtas bojājumu diagnostikas pakalpojumus (4.8.2.1. un 4.8.2.3. punktos noteiktajos veidos) un atteikties no negarantijas remonta pakalpojumiem;
  4.4.2. Izvēlēties ieteiktos negarantijas iekārtas remonta pakalpojumus un apmaksāt tos 4.8. punktā paredzētajā kārtībā;

  4.5. Gadījumā, ja Klients pasūta negarantijas iekārtas remonta pakalpojumus un MTTC nosaka, ka iekārta ir neremontējama, par to tiek paziņots Klientam un iekārta tiek izsūtīta Klientam vai Klients pats to var saņemt izvēlētajā MTTC filiālē.

  4.6. Klients par savu lēmumu 4.4. punktā norādīto izvēli paziņo MTTC ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā.

  4.7. Gadījumā, ja no informācijas saņemšanas momenta Klients 5 darba dienu laikā neizvēlas pakalpojumus, kas norādīti 4.4. punktā, tiek uzskatīts, ka Klients nevēlas tālāku iekārtas remontu. Tādā gadījumā, ņemot vērā Klienta izvēli, kas norādīta, iesniedzot pasūtījumu MTTC, iekārta tiks izsūtīta Klientam vai Klientam tiks piedāvāta iespēja ierasties norādītajā MTTC filiālē un saņemt iekārtu. Visos gadījumos MTTC Klienta iekārta tiek glabāta ne ilgāk kā 3 mēnešus. Gadījumā, ja kurjeriem neizdodas nodot iekārtu Klientam un MTTC par to paziņo Klientam un/vai Klients norādītajā termiņā neizņem iekārtu MTTC filiālē, Klienta iekārta tiek uzskatīta par bezvērtīgu, un MTTC ir tiesības to utilizēt.

  4.8. Klients pēc savas vēlēšanās var norēķināties ar MTTC šajos veidos un termiņos:
  4.8.1. Klientam pasūtot pakalpojumus, kad iekārta tiek izsūtīta ar MTTC kurjeru, par iekārtas sūtīšanu klients norēķinās kurjeram iekārtas nodošanas laikā skaidrā naudā vai pakalpojumu pasūtīšanas laikā ar pārskaitījumu;
  4.8.2. Par sniegtajiem pakalpojumiem Klients drīkst norēķināties:
  4.8.2.1. ar bankas pārskaitījumu, tādā gadījumā naudas līdzekļiem ir jābūt pārskaitītiem MTTC kontā ne vēlāk kā 1 darba dienu pirms iekārtas atgriešanas (izsūtīšanas) Klientam;
  4.8.2.2. kurjeram piegādājot iekārtu – iekārtas piegādes laikā;
  4.8.2.3. iekārtu saņemot izvēlētajā MTTC filiālē – iekārtas saņemšanas laikā;
  4.8.3. Par pasūtītajām Precēm Klients var norēķināties:
  4.8.3.1. ar apmaksas pārskaitījumu, tādā gadījumā naudas līdzekļiem ir jābūt pārskaitītiem MTTC kontā ne vēlāk kā 1 darba dienu pirms preču nodošanas (izsūtīšanas) Klientam;
  4.8.3.2. kurjeram piegādājot preces – preču nodošanas laikā skaidrā naudā;
  4.8.3.3. preces saņemot izvēlētajā MTTC filiālē – preču saņemšanas laikā skaidrā naudā.

  4.9. Gadījumos, ja aprīkojums ir apdrošināts ar apdrošinātāja, kas ir MTTC sadarbības partneris, apdrošināšanu (turpmāk – apdrošinātājs) (apdrošinātāji, ar kuriem sadarbojas MTTC), aprīkojuma remonta pakalpojumu cenu (tās daļu) sedz apdrošinātājs, izņemot pašriska summu.

  4.10. Pirms darbu uzsākšanas, MTTC pārbauda aprīkojuma apdrošināšanas faktu un ar to saistītos nosacījumus. Šim mērķim MTTC nodod apdrošinātājam nepieciešamos klienta un aprīkojuma datus. Par šajā punktā norādītajiem datiem tiek uzskatīti klienta personas dati (vārds, uzvārds, personas (klasifikācijas) kods) un aprīkojuma identifikācijas numuri. Klients tiek informēts, ka šajā punktā norādītie dati tiks uzglabāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams minētiem mērķiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties, remonta pakalpojumu un apmaksas no apdrošinātāja līdzekļiem izpildei. Ja ir “Balta” apdrošināšana, klienta veidlapā norādītā adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs var tikt izmantots informācijas par “Balta” apdrošināšanas un tās sadarbības partneru sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvājumiem sūtīšanai.

  4.11. Gadījumos, ja klienta apdrošinātājs neapstiprina apdrošināšanas faktu vai neatzīst par apdrošināšanas gadījumu, vai arī citu iemeslu dēļ atsakās segt aprīkojuma remonta cenu (tās daļu), MTTC informē par to klientu un piedāvā aprīkojuma remonta pakalpojumus apmaksāt atbilstoši šo Noteikumu 4.4.–4.8. punktam.

  5. IEKĀRTAS NOSŪTĪŠANA UZ MTTC REMONTA PAKALPOJUMIEM
  5.1. Klientam, piesakot iekārtas garantijas remonta pakalpojumus, kopā ar iekārtu MTTC ir jāiesniedz:
  5.1.1. Iekārtas pirkšanas dokumentus;
  5.1.2. Iekārtas garantijas pase (dokuments, kas pierāda garantijas spēkā esošo termiņu).

  5.2. Iekārtas nosūtīšana uz MTTC tiek veikta, MTTC piesaistot trešās personas – pasta kurjerus. Pasta kurjeriem ir tiesības sazināties ar Klientu un vienoties par konkrētu laiku, kad Klients iesniegs sūtījumu, kurā tiks nosūtīta iekārta. Visos gadījumos sūtījumu ir jānodod Klientam vai pasūtījumā norādītajai citai personai. Gadījumā, ja sūtījumu nodod pasūtījumā nenorādītas personas, kurjeram ir tiesības sūtījumu nepieņemt.

  5.3. Klientam, nosūtot iekārtu MTTC, lai pieteiktu remonta pakalpojumus, sūtījuma dokumentos un pasūtījuma formā ir jānorāda pareizi un precīzi dati (ieskaitot, bet neierobežojot: iekārtas ražotāju, modeli, mobilā tālruņa IMEI kodu un iekārtas sērijas numuru), kā arī būtiskos iekārtas eksterjera trūkumus (vizuālo aprakstu).

  5.4. Ņemot vērā, ka MTTC būs iespēja iepazīties ar Klienta sūtījuma saturu tikai pēc tam, kad sūtījums tiks saņemts, MTTC ir tiesības:
  5.4.1. 1 darba dienas laikā no saņemšanas apstiprināšanas dienas paziņot Klientam par saņemtā sūtījuma neatbilstību sūtīšanas dokumentiem vai pieteikuma formā norādītajiem datiem (neatbilst iekārtas ražotājs, modelis, mobilā tālruņa IMEI kods vai cits iekārtas sērijas numurs);
  5.4.2. 1 darba dienas laikā no saņemšanas apstiprināšanas dienas paziņot Klientam par pamanītajiem iekārtas eksterjera trūkumiem, kas būtiski pasliktina iekārtas izmantošanu (piemēram, saplaisājis mobilā tālruņa ekrāns, izkritis mobilā tālruņa taustiņš u.tml.) un kuri netika norādīti pasūtījuma formā vai sūtīšanas dokumentos. Puses apstiprina, ka MTTC pienākumos neietilpst norādīt Klientam nebūtiskus iekārtas trūkumus, kas radušies iekārtas ikdienas lietošanas rezultātā un būtībā nemazina tās vērtību (ņemot vērā dabisko nolietojumu) un neapgrūtina iekārtas lietošanu.

  5.5. Gadījumā, ja MTTC, realizējot 5.4. punktu, iesniegs atbilstošo paziņojumu Klientam, tiks uzskatīts, ka MTTC norādītā informācija ir pareiza un īsta.

  5.6. Gadījumā, ja Klients nepiekrīt, balstoties uz 5.4. punktā MTTC sniegto informāciju, Klientam ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā no informācijas saņemšanas dienas, jāiesniedz rakstisku pretenziju vai nu MTTC filiālē vai rakstot uz e-pastu info@mttc.lv, vai sūtot ierakstītā vēstulē uz MTTC biroju. Ja Klients norādītajā termiņā neiesniedz sūdzību, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt MTTC sniegtajai informācijai.

  5.7. MTTC, nesaņemot no Klienta informāciju par tālāko pasūtījuma izpildi, 5 darba dienu laikā no 5.4. punktā norādītās informācijas iesniegšanas, uzskata, ka Klients apstiprina MTTC iesniegto informāciju un atsakās no pasūtījumā norādīto pakalpojumu veikšanas. Tādā gadījumā MTTC nepiedāvā pakalpojumus ne agrāk kā pēc 10 darba dienām no dienas, kad informācija tika nosūtīta Klientam, iekārtu nosūta Klientam, ja Klients ir pasūtījuma formā izvēlējies saņemt iekārtu MTTC filiālē – MTTC norādītajā laikā nodrošina iespēju Klientam saņemt iekārtu.

  5.8. Ņemot vērā to, ka MTTC nav tiesības izvērtēt Klienta sūtījuma saturu, līdz tā saņemšanas un atvēršanas brīdim, gadījumā, ja rodas strīdi par sūtījuma saturu, Klientam ir pienākums pierādīt sūtījuma saturu un to atbilstību Klienta pasūtījuma formā un sūtījuma dokumentos norādītajai informācijai.

  5.9. Ja kurjers ierodas Klienta norādītajā adresē un ar to norunātajā laikā, taču Klientu nav sastopams un tādejādi iekārtu nav iespējams paņemt, Klients zaudē tiesības izteikt pretenzijas MTTC par iekārtas sūtīšanu, savukārt MTTC ir tiesības pieprasīt no Klienta samaksu par kurjera otrreizēju ierašanos.

   

  6. PREČU UN/VAI IEKĀRTAS PIEGĀDE UN IESNIEGŠANA
  6.1. Preču piegādes laiki tiek norādīti katrai precei atsevišķi.

  6.2. Remonta pakalpojumi tiek sniegti saprātīgos termiņos, ņemot vērā, kad Klients norēķinās par remonta sniegšanas pakalpojumiem, cik daudz laika ir nepieciešams maināmo daļu pasūtīšanai, saņemšanai un citus svarīgus apstākļus.

  6.3. MTTC preces un/vai iekārtas piegādi izpilda piesaistītas trešās personas – kurjeri. Pirms sūtījuma piegādes kurjeriem ir tiesības sazināties ar Klientu, vienoties par konkrētu laiku, kurā Klients varēs saņemt piegādāto sūtījumu. Ja pasūtījumā nav norādīts, ka sūtījumu saņems cita persona, to ir jāsaņem pašam Klientam.

  6.4. Ja Klients nevar saņemt sūtījumu laikā, viņam ir par to nekavējoties jāinformē kurjers un MTTC.

  6.5. Ja Klienta norādītajā adresē un norunātajā laikā sūtījums tiek piegādāts, bet Klients nav atrodams, Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par sūtījuma piegādi. Gadījumā, kad sūtījums nav piegādāts Klienta vainas dēļ, MTTC ir tiesības pieprasīt no Klienta samaksu par kurjera otrreizēju ierašanos.

  6.6. Preču un/vai iekārtu daudzumu, kvalitāti un atbilstību pasūtījumam Klients rūpīgi pārbauda preces un/vai iekārtas nodošanas brīdī. Pieņemot preces un/vai iekārtu, Klientam ir jāparakstās preču un/vai iekārtu piegādes dokumentos, apstiprinot, ka preces un/vai iekārtas tam ir nodota.

  6.7. Visas piezīmes par acīmredzamiem preču un/vai iekārtu trūkumiem ir jāpaziņo rakstiski, pieņemot preces. Pretenzijas par preču un/vai iekārtas slēptiem trūkumiem Klients var paziņot 7 darba dienu laikā no preču saņemšanas.

  6.8. MTTC ir pienākums preces un/vai iekārtas piegādāt pasūtījumā norādītajā adresē un termiņos. Ja noskaidrojas, ka MTTC nevar piegādāt preces noteiktajā termiņā, tas nekavējoties par to informē Klientu.

  6.9. MTTC neuzņemas atbildību par preču un/vai iekārtas piegādes termiņu pārkāpumiem, ja šis pārkāpums ir noticis Klienta vainas dēļ.

  6.10. Klients, iesniedzot pasūtījumu, var izvēlēties iekārtu vai preces un saņemt konkrētā MTTC filiālē.

   

  7. PREČU GARANTIJAS APKOPE
  7.1. MTTC pārdodamajām precēm ir noteikts 7 darba dienu kvalitātes garantijas termiņš no šo preču pārdošanas (nodošanas pircējam), taču MTTC ir tiesības noteikt ilgāku vai īsāku kvalitātes garantiju, vai to nepiešķirt vispār, norādot to Veikalā un preču saņemšanas dokumentos.

  7.2. MTTC pārdodamajām precēm var tikt piešķirta papildu bezmaksas garantijas apkope un/vai kvalitātes garantija, kuras termiņš tiek norādīts Veikalā un preču saņemšanas dokumentos.

  7.3. Garantijas apkope Klientam piešķir tiesības vērsties pie MTTC norādītajām personām, kā arī iegūt bezmaksas preču bojājumu likvidēšanas pakalpojumus.

  7.4. Klients zaudē tiesības uz 7.2. ir 7.3. punktos norādītajiem pakalpojumiem gadījumos, ja:
  7.4.1. Precēm tika veikta apkope (preces izjauktas, likvidēti preču bojājumi u.tml.) neautorizētos tehniskās apkopes centros vai to ir veikušas citas trešās personas;
  7.4.2. Preces tika lietotas, pārkāpjot to lietošanas instrukcijas un paredzētos izmantošanas nosacījumus;
  7.4.3. Preces tika izmantotas neatbilstoši to izmantošanas mērķim;
  7.4.4. Preču bojājumi radās tehnisku, ķīmisku vai citu apstākļu ietekmes rezultātā;
  7.4.5. Preču bojājumi radās mitruma, šķīdumu, temperatūras ietekmes rezultātā.

  7.5. Par bateriju un akumulatoru bojājumu netiek uzskatīts šo iekārtu tilpuma samazināšanās (ražotāju garantijas noteikumi).

  7.6. Garantijas apkalpošanas laiks neatjauno un nepagarina garantijas apkopes termiņu.

  7.7. Klientam, izvēloties izmantot garantijas apkopi, tās spēkā esošajā laika posmā ir jāvēršas pilnvarotā tehniskās apkopes centrā. Informāciju par pilnvaroto tehniskās apkopes centru Klientam var sniegt MTTC salonos, vai tā skatāma mājaslapā WWW.MTTC.LV.

  7.8. Klientiem, kuri garantijas apkopei iesniedz preces ar atmiņas nesējiem (atmiņas kartes u.tml.), MTTC iesaka atsevišķi saglabāt šo preču atmiņās saglabāto informāciju. MTTC nav atbildīgs par Klienta informācijas saglabāšanu garantijas apkopes laikā.

  7.9. Visos gadījumos, kad Klients vēlas izmantot garantijas apkopi, jāiesniedz atbilstoši dokumenti (preču iegādes dokumenti, garantijas vai garantijas apkopes dokumenti utt.).

   

  8. ATTEIKUMA TIESĪBAS
  8.1. Klienta iegādāto preču atgriešana tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem par distances līguma 9. punktu - Klientam ir tiesības atkāpties no preces/pakalpojuma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Taču jāņem vērā, ka 14.1. punkts nosaka - Klients, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

  8.2. Klientam ir tiesības atteikties no precēm, paziņojot par to rakstiski MTTC 14 darba dienu laikā no preces piegādes. MTTC, saņemot rakstisku atteikumu, izskata iesniegumu un samaina Klientam preci vai atgriež naudu.

  8.3. Atgriežot preci, Klientam ir jāaizpilda preces atgriešanas dokuments, kas jāiesniedz kopā ar atgriežamo preci.

  8.4. MTTC preces no Klienta pieņem, ja:
  8.4.1. Prece nav lietota, nav zaudējusi kvalitāti, savu preces izskatu;
  8.4.2. Prece tiek iesniegta oriģinālā iepakojumā, kādā tā tika nodota Klientam;
  8.4.3. Atgrieztā prece ir komplektācijā ar visiem pielikumiem, kas tika iesniegti Klientam kopā ar preci (ieskaitot, bet neierobežojot: garantijas dokumentus, dažādas instrukcijas, dažādus preču pielikumus);
  8.4.4. Klients iesniedz preces iegādes dokumentus.

  8.5. MTTC ir tiesības nepieņemt kvalitatīvas preces, ja Klients nav izpildījis Noteikumos paredzēto atgriešanas kārtību.

  9. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
  9.1. Klientam ir tiesības:
  9.1.1. Iegādāties pārdodamo preci par Veikalā norādīto cenu Noteikumos paredzētajā kārtībā;
  9.1.2. Atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts izmantojot sakaru līdzekļus, par to paziņojot MTTC rakstiski 14 darba dienu laikā no preces piegādes dienas, ja prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies.

  9.2. Klients apņemas:
  9.2.1. Izmantojot MTTC piedāvātos pakalpojumus un iegādājoties preces, vadīties saskaņā ar šajos Noteikumos rakstītajiem nosacījumiem;
  9.2.2. Neatklāt pieslēguma datus trešajām personām;
  9.2.3. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā aizpildītos pasūtījumus iesniegt MTTC;
  9.2.4. Noteikumos noteiktajā kārtībā norēķināties ar MTTC par iegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem;
  9.2.5. Ja mainās personas dati, kas ir iesniegti reģistrācijas formā, tos nekavējoties atjaunot;
  9.2.6. Iepazīties ar Veikala Noteikumiem.

  9.3. MTTC ir tiesības:
  9.3.1. Jebkurā brīdī apturēt Veikala darbību;
  9.3.2. Mainīt, atjaunot un labot Noteikumus;
  9.3.3. Mainīt pārdodamo preču sortimentu un cenas;
  9.3.4. Ja Klients ar savām darbībām ļaunprātīgi kaitē Veikalam vai MTTC, MTTC var bez brīdinājuma ierobežot vai likvidēt Klienta reģistrāciju un iespēju izmantot Veikalā piedāvātos pakalpojumus.
  9.3.5. Anulēt Klienta pasūtījumu, ja Klients kavē norēķināšanos;
  9.3.6. Anulēt Klienta pasūtījumu, ja Klients izvēlas norēķināties skaidrā naudā, bet neierodas saņemt preces un/vai iekārtas, kā arī, ja MTTC neizdodas 7 darba dienu laikā sazināties ar Klientu.

  9.4. MTTC apņemas:
  9.4.1. Pārdot preces kopā ar tām paredzētajiem pielikumiem tādā stāvoklī, kas atbilstu Klienta izvēlētajam piemēram;
  9.4.2. Piegādāt preces Noteikumos paredzētajā kārtībā;
  9.4.3. Pēc Klienta pieprasījuma sniegt papildu informāciju par pārdodamo preci;
  9.4.4. Noteikumos paredzētajos gadījumos nodrošināt iespēju Klientam izmantot Veikala sniegtos pakalpojumus.

  9.5. Klients ir atbildīgs par savu iesniegto persona datu pareizību un pieslēguma datu saglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām.

  9.6. Klients ir atbildīgs par savām darbībām, kas veiktas interneta Veikalā.

  9.7. MTTC nav atbildīgs par zaudējumiem, kas ir radušies, Klientam neiepazīstoties ar šiem Noteikumiem.

  9.8. MTTC nav atbildīgs par Veikalā citu trešo personu publicēto reklāmu un tajā esošās informācijas patiesumu.

  9.9. Puses vienojas, ja rodas atbildība vienai no šīm pusēm, vainīgā puse otrai pusei atlīdzina tikai tiešos zaudējumus.

   

  10. CITI NOTEIKUMI
  10.1. Noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  10.2. Šajos noteikumos paredzētajām saistībām tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

  10.3. Puses apņemas, ka visus strīdus, kas radušies dēļ Noteikumu izpildes, risināt sarunu ceļā. Ja neizdodas strīdus atrisināt sarunu ceļā, strīdu izskatīšana notiek Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

      Autorizētais apkalpošanas centrs