Noteikumi

Jebkuras preces vai pakalpojuma iegāde SIA “MTTC Latvija” tīmekļa vietnē www.mttc.lv tiek veikta saskaņā ar šiem noteikumiem (Distances līgums).

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “MTTC Latvija” , reģistrācijas Nr. 40003893480, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 25-67, Rīga LV-1004, Tālrunis: +371 66155444 E-pasts: info@mttc.lv (turpmāk – Pārdevējs vai MTTC ), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs) , kas veic preču pirkumu Pārdevēja tīmekļa vietnē www.mttc.lv (turpmāk – e-veikals ).

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Pārdevēja e-veikala piedāvājumu. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Pārdevēja e-veikalā.

Līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu e-veikalā un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par Līguma noslēgšanu. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad puses, kurām tie adresēti, tiem var piekļūt . Pircējam, kurš vēlas iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus šajā e-veikalā, ir jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un tie jāievēro. Pircējs apstiprina iepazīšanos ar distances līguma noteikumiem, noklikšķinot norādi „Iepazinos“.

Iepirkties Pārdevēja e-veikalā Pircējs var reģistrējoties vai nereģistrējoties e-veikalā . Pircējam nepieciešams aizpildīt minimāli nepieciešamos reģistrācijas laukus un norādīt savu kontaktinformāciju.

MTTC klientu apkalpošanas centri.

filiālē.

Ja Pircējs atteiksies no šī līguma, Pārdevējs atmaksās Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šī līguma, preces atgriešanas Pārdevējam un pēc tam, kad Pārdevējs būs pārliecinājies par preces tehnisko un vizuālo stāvokli. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs skaidri nav paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

14.1. Noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.2. Šajos noteikumos paredzētajām saistībām tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

14.3. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas no šī Līguma un tā izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā pušu starpā. Ja strīdu neizdodas atrisināt, ieinteresētā puse ir tiesīga vērsties vispārīgās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto kārtību.

SIA "MTTC Latvija"

Reģ. nr. 40003893480

Mūkusalas iela 25-67, Rīga LV-1004

AS "Swedbank"

SWIFT kods: HABALV22

Konta nr. LV62HABA0551030551670

AS "SEB banka"

SWIFT kods: UNLALV2X

Konta nr. LV61UNLA0055000237815

Saziņai par mobilo telefonu un viedierīču remontiem:

Tālrunis: +371 66155444

E-pasts: info@mttc.lv

Saziņai par ASUS, DELL un LENOVO portatīvo datoru remontiem:

Tālrunis: +371 67408838

E-pasts: pcinfo@mttc.lv

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no preces(ēm)

SIA "MTTC Latvija"

Reģ. nr. 40003893480

Mūkusalas iela 25-67, Rīga LV-1004

________________________________________

Patērētāja vārds, uzvārds

A T T E I K U M S

Ar šo paziņoju, ka vēlos atteikties no Līguma, ko esmu noslēdzis par preču iegādi.

Preces nosaukums: ___________________________________

Preces pasūtīšanas datums: ___________________________________

Pasūtījuma/Rēķina/Pavadzīmes Nr.: ___________________________________

Preces saņemšanas datums: ___________________________________

_______________________________

Atteikuma datums

________________________________

Patērētāja paraksts

    Autorizētais apkalpošanas centrs