Privātuma politika

Privātuma politika

 

 

1. Vispārīgie noteikumi

MTTC Latvija ( turpmāk tekstā “MTTC”) ir vieta, kur, cilvēki nāk ne tikai ar bojātām ierīcēm, bet arī lai saņemtu konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar telefona drošību vai lietošanu.

Katrs klients ir nozīmīgs, tāpēc MTTC ir svarīgi sniegt augstas kvalitātes servisa pakalpojumus ierīču remontam, kā arī nodrošināt klienta datu Privātuma aizsardzību.

MTTC izstrādātās Privātuma politikas mērķis ir iepazīstināt ar nodrošināto Klientu privātuma aizsardzības kopumu, sniegt skaidrojumu par to, kādi pasākumi tiks veikti, lai aizsargātu Klienta personas datus, un informētu, kā Klienta personas dati tiks apstrādāti.

Klientu datu apstrādes procesa laikā, MTTC ievēros Latvijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumus un spēkā esošos normatīvos aktus, un citus tiesību aktus, kas reglamentē personas datu vākšanu.

MTTC Privātuma politika ir attiecināma gan uz esošo klientu bāzi, gan sadarbības partneriem. Uz ikvienu, kas uzrunā MTTC ar jebkāda veida lūgumu vai pieprasījumu, iesniedz jebkāda satura dokumentus, apmeklē klientu apkalpošanas centrus, apmeklē mājaslapu, vai jebkuru rīkoto publisko aktivitāti. Šie noteikumi attiecas arī uz saziņas veidu starp MTTC un klientu, izmantojot e-pastu, sms vai tālruni (turpmāk tekstā saukti „Klients“)

 

2. Personas datu apstrāde

2.1. Lai klientiem nodrošinātu MTTC sniegtos pakalpojumus, personas dati tiks apstrādāti šādiem mērķiem:

2.1.1 noslēdzot un pildot pakalpojumu sniegšanas un/ vai pirkšanas pārdošanas līgumus ar Klientu;

2.1.2. Klienta identificēšanai, lai atbilstoši pildītu pakalpojumu sniegšanas un/ vai pirkšanas pārdošanas līgumu;

2.1.3. ar Klienta piekrišanu, veicot tiešo mārketingu;

2.1.4. citiem mērķiem, kuriem MTTC ir tiesīgs apstrādāt Klienta personas datus, ja Klients dod savu piekrišanu vai ja personas datu apstrāde nepieciešama MTTC likumīgo interešu nolūkā, vai MTTC šādu pienākumu paredz citi tiesību akti.

 

2.2. MTTC vadās pēc šiem galvenajiem datu apstrādes principiem:

2.2.1. personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem un tiek apstrādāti tikai tiem mērķiem, kādiem tie tiek vākti;

2.2.2. personas dati tiek apstrādāti precīzi, godprātīgi un likumīgi;

2.2.3. personas dati ir precīzi un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, regulāri atjaunoti, savukārt neprecīzi vai nepilnīgi dati tiek laboti, papildināti, dzēsti vai tiek apturēta to apstrāde;

2.2.4. personas dati tiek ievākti korekti, piemēroti un tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams to ievākšanas un apstrādes mērķim;

2.2.5. Klienta personas dati MTTC tiek glabāti noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos termiņus, un, beidzoties personas datu glabāšanas termiņam, tie tiek dzēsti;

2.2.6. Klienta personas dati uzskatāmi par konfidenciālu informāciju un tos drīkst izpaust trešajām personām tikai kārtībā, kāda noteikta šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

 

2.3. MTTC šo Noteikumu 2.1.1. un 2.1.2. punktos norādītajiem mērķiem apstrādā šādus Klienta personas datus:  

2.3.1. pamatinformāciju, tas ir, vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru;  

2.3.2. datus, kas saistīti ar pakalpojumu un/vai preču piegādi, tas ir, pakalpojums un/vai prece, tās pasūtījuma detaļas, norēķinu informācija (tas ir, preces cena, norēķina veids), preces piegādes veids, piegādes vietas adrese gadījumā, ja tiek pasūtīti kurjera/ pakomāta pakalpojumi), kontaktdati (elektroniskā pasta adrese un/ vai tālruņa numurs); 

2.3.3. citi dati, kas saistīti ar mobilo sakaru tālruņu un planšetdatoru remontu un ar to saistītajiem papildu pakalpojumiem, tas ir, remontējamās iekārtas modelis un IMEI kods, iekārtas iegādes datums un vieta, kontaktdati (elektroniskā pasta adrese un/vai tālruņa numurs), dzimšanas datums, piegādes vietas adrese (gadījumā, ja tiek pasūtīti kurjera/ pakomāta pakalpojumi);

2.3.4. dati, kas saistīti ar mobilo sakaru tālruņu un planšetdatoru apdrošināšanu, tas ir, apdrošināšanas polises vai atlīdzības lietas numurs, polises darbības termiņš, apdrošināšanas līguma nosacījumi;

2.3.5. citi dati par Veikala pakalpojumu izmantošanu, tas ir, dati, kas vākti izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kas saistītas ar meklēšanu internetā;

2.3.6. citi dati, kas tiek ievākti pamatojoties uz Klienta piekrišanu un kuri tiek precīzi noteikti brīdī, kad tiek prasīta Klienta piekrišana.

 

2.4. Klienta personas dati tiek iegūti:

2.4.1. tieši no Klienta;

2.4.2. citām juridiskajām personām, kas pārdod mobilās ierīces, vai citiem elektroniskajiem veikaliem, kuri sūta MTTC remontējamās iekārtas; 

2.4.3. apdrošināšanas sabiedrībām.

 

2.5. MTTC Klienta personas datus var nodot:

2.5.1. mobilo iekārtu ražotājiem (garantijas apkalpošanas gadījumā);

2.5.2. apdrošināšanas sabiedrībām (apdrošinātu ierīču remonta gadījumā);

2.5.3. Valsts institūcijām, tiesām un tiesībsargājošajām institūcijām, ja tas nepieciešams atbilstošai spēkā esošo tiesību aktu vai tiesas sprieduma izpildei.

 

2.6. Informācija, kas saistīta ar MTTC sniegtajiem pakalpojumiem, precēm, bet ne tikai, kura pēc MTTC uzskatiem var būt aktuāla Klientam, tiek sniegta uz tā norādīto e-pastu. Klients ir tiesīgs nepiekrist vai atteikties saņemt tam sniegto informāciju uz norādīto e-pastu. Klientam tiek nodrošināta skaidra, bezmaksas un viegli realizējama iespēja nepiekrist vai atteikties no šādu kontaktdatu izmantošanas augstāk norādītajiem mērķiem, nosūtot ziņu uz e-pastu.

Citos gadījumos, šo Noteikumu 2.1.3. punktā norādītajiem tiešā mārketinga mērķiem Klienta personas dati tiek izmantoti tikai saņemot Klienta piekrišanu tā personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkā. Tiešā mārketinga nolūkā drīkst apstrādāt šādus datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts. Ja Klients nepiekrīt, ka MTTC apstrādā tā personas datus tiešā mārketinga nolūkā, Klienta dati tiešā mārketinga nolūkā netiek apstrādāti. Klients savu piekrišanu apstrādāt personas datus tiešā mārketinga nolūkam var jebkurā brīdī atsaukt, izmantojot kādu no šiem saziņas veidiem: tālrunis Nr. 20220897 vai e-pasts info@mttc.lv. MTTC, saņemot šādu lūgumu, nekavējoties veic attiecīgos pasākumus, lai Pakalpojuma saņēmēja personas dati netiktu izmantoti tiešā mārketinga mērķiem. 

 

2.7. MTTC ir tiesīgs personas datu apstrādei (piem., preču piegādes nolūkā) pieaicināt datu apstrādātājus. Datu apstrādātāji veic Klienta personas datu apstrādes darbības, pamatojoties uz rakstisku vienošanos vai atsevišķu rīkojumu, izņemot gadījumus, ja likumi un citi tiesību akti nosaka savādāk.

 

2.8.  Klientam reģistrācijas formā ir jāsniedz precīzi un pareizi dati. Ja kļūst zināms, ka Klients reģistrācijas formā ir sniedzis nepareizus, neprecīzus vai maldinošus datus, MTTC ir tiesīgs anulēt Klienta reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot Klienta iespējas izmantot Veikalu. Gadījumā, ja Klienta personas dati mainās pēc to sniegšanas Veikalā, Klientam ir pienākums veikt attiecīgas personas datu izmaiņas Klienta reģistrācijas formā.

 

2.9. Klients apņemas glabāt savus pieslēguma datus Veikalam un tos neizpaust trešajām personām. Visu risku, kas saistīts ar pieslēguma datu izpaušanu trešajām personām un tā rezultātā, iespējams, radītiem zaudējumiem, uzņemas Klients. Klients, uzzinot par tā pieslēguma datu izpaušanu, nekavējoties par to informē MTTC, kas, pamatojoties uz Klienta paziņojumu, bloķē Klienta piekļuvi. Par Klienta atkārtotas reģistrācijas aktivizēšanu, puses vienojas atsevišķi.

 

2.10. Klients, iesniedzot pieteikumu 2.12. punktā noteiktā kārtībā, ir tiesīgs saņemt informāciju par saviem personas datiem un mērķiem, kādiem tie tiek izmantoti, kā arī pieprasīt labot nepareizus datus. 

 

2.11.  Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai MTTC pārtrauc Klienta personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, ja šādu datu apstrādi nosaka attiecīgi likumi.

 

2.12. Klients ir tiesīgs pieprasīt MTTC sniegt informāciju par Klienta personas datu apstrādi, iesniedzot pieteikumu, izmantojot kādu no šiem saziņas veidiem: tālrunis Nr. 20220897 vai e-pasts info@mttc.lv. MTTC apņemas sniegt Klientam informāciju 2 darba dienu laikā pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas dienas. Šajā punktā noteikto kārtību Klients var izmantot, ja uzskata, ka MTTC, apstrādājot personas datus, ir pārkāpis Klienta tiesības un iesniedz lūgumu novērst šādu pārkāpumu. Klients ir tiesīgs arī vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā vai kompetentā Latvijas tiesā, ja uzskata, ka ir pārkāptas tā tiesības.

 

2.13. MTTC ievieš atbilstošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus Klienta personas datu aizsardzībai no nejaušas vai nelikumīgas to dzēšanas, sagrozīšanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas nelikumīgas to apstrādes.

 

2.14. MTTC,  ar mērķi uzlabot Klienta pieredzi MTTC Veikala apmeklējumam, izmanto sīkdatnes (angļu val. cookies) – nelielas teksta informācijas detaļas, kas tiek automātiski uzkrātas interneta mājaslapas apmeklējuma laikā un glabājas Klienta datorā vai citā gala ierīcē. Sīkdatņu savāktā informācija ļauj MTTC nodrošināt Klientam iespēju izmantot internetu ērtāk, sniegt Klientam interesējošus piedāvājumus un vairāk uzzināt par uzvedību MTTC interneta mājaslapā, analizēt tendences un pilnveidot gan mājas lapu, gan Klienta apkalpošanu, gan MTTC sniegtos pakalpojumus. Klients ir tiesīgs izvēlēties, vai akceptēt sīkdatnes. Ja Klients nepiekrīt, ka tā datorā vai citā gala ierīcē tiek ierakstītas sīkdatnes, Klients var mainīt sava interneta pārlūka uzstādījumus un izslēgt visas sīkdatnes vai ieslēgt/ izslēgt tās pa vienai. Ja Klients izslēdz sīkdatnes, atsevišķos gadījumos tas var palēnināt sērfošanas ātrumu internetā, var tikt ierobežota noteiktu MTTC Veikalu funkciju darbība vai bloķēta pieeja interneta mājaslapai.

 

 

3. Informācijas pieprasīšana no klienta

3.1.  Klients, iesniedzot pieprasījumu, saņem informāciju par  personas datu apstrādi. Klientam ir iespēja rakstiski vērsies pie MTTC, nosūtot e-pasta vēstuli un info@mttc.lv vai izsūtīt vēstuli pa pastu uz biroja adresi.

 

3.2.  Kientam ir tiesības, nosūtot e-pasta vēstuli uz info@mttc.lv vai izsūtot vēstuli pa pastu, saņemt informāciju par to, kādi datu avoti izmantoti klientu personas datu savākšanai, kā arī precizēt kādam nolūkam dati tiek apstrādāti un  kuriem datu apstrādātājiem tie tiks sniegti.

 

3.3.  Klients, nosūtot e-pastu uz info@mttc.lv vai vēstuli uz MTTC biroja adresi, vai sazinoties par tālruni Nr.20220897, var labot, atsaukt vai papildināt savus sniegtos personas datus, ja tiek fiksēts, ka personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likuma noteikumus.  

 

3.4.  Visi ar personas datu apstrādi saistītie paziņojumi tiek nosūtīti uz e-pastu info@mttc.lv vai vēstulē uz MTTC biroja adresi.

 

3.5.  MTTC atbildes klientam tiek sniegtas, izmantojot to pašu informācijas nodošanas kanālu, kuru izmantojis klients, nosūtot savu ziņojumu vai pretenziju.

 

 

4. Kā sekot līdzi šīs privātuma politikas izmaiņām

4.1. Lai sniegtu labāko personu datu aizsardzību mūsu klientam, MTTC patur iespēju, veikt grozījumus un papildinājumus Privātuma politikā.  Par veiktajām izmaiņām informējot ar paziņojumu savā mājaslapā. 

 

4.2. Ja klients turpina izmantot e-veikala pakalpojumus pēc MTTC veiktajiem grozījumiem, uzskatāms, ka klients piekrīt nosacījumu maiņai.

 

5. Nobeigums

5.1. MTTC izstrādātā Privātuma politika ir veidota saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679. Jautājumos par šo Personas datu politiku vai Personas datu apstrādi Klienti tiek lūgti sazināties ar MTTC, izmantojot e-pastu info@mttc.lv.

    Autorizētais apkalpošanas centrs